• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • SOWY

Założenia programowe październik 2018

Tydzień I

Idzie jesień… przez ogród i sad

 1. „Jesienna wyprawa”
 2. „Sad jesienią”
 3. „Poznajemy tajemnice owoców”
 4. „Warzywa z targu”
 5. „W przedszkolnej spiżarni”

Dziecko:

- wymienia najważniejsze informacje związane z życiem i zwyczajami jeża, osy i szerszenia; opisuje ilustracje, budując poprawne zdania; przelicza słowa w zdaniach

- opisuje zmiany, jakie zaszły jesienią w sadzie; rozpoznaje literę O w wybranych słowach

- rozpoznaje wybrane owoce z sadu; rozwija umiejętności wnioskowania poprzez obserwację

- wzbogaca słownictwo; rozwija spostrzegawczość wzrokową i sprawności manualne

- rozpoznaje i nazywa warzywa i owoce oraz wykonane z nich przetwory

 

Tydzień II

Idzie jesień… do zwierząt

 1. „Album o zwierzętach”
 2. „Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”
 3. „Przygoda jeża”
 4. „List od pani Jesień”
 5. „Wiewiórka i orzechy”

Dziecko:

 - rozwija zainteresowania czytelnicze, dostrzega walory poznawcze książek, albumów

- wyjaśnia, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń

- rozwija wyobraźnię; układa, dodaje i odejmuje owoce leśne – dary jesieni

- utrwala wiadomości na temat sposobu życia wybranych zwierząt

 

Tydzień III

Co z czego otrzymujemy

 1. „Moja mama”
 2. „Z wizytą w hucie, cukrowni i mleczarni”
 3. „Z czego mamy chleb”
 4. „Znam surowce i produkty”
 5. „Zabawy z prostokątem”

 Dziecko:

 - rozwija umiejętności słownego opisu postaci; rozwija spostrzegawczość wzrokową

- poznaje pracę osób wykonujących wybrane zawody; dostrzega korzyści z ich pracy

- rozpoznaje i nazywa różne rodzaje pieczywa; wypowiada się na temat historyjki obrazkowej

- poznaje zastosowania węgla i wełny; wymienia produkty, które z nich otrzymujemy

- rozpoznaje prostokąt wśród innych figur, opisuje wygląd prostokąta

 

Tydzień IV

Idzie jesień… z deszczem

 „Jesienne dźwięki”

 1. „Woda i jej tajemnice”
 2. „Pada, pada deszcz”
 3. „Jesienny wiatr”
 4. „Jesienne ubrania”

Dziecko:

- prawidłowo wymawia poszczególne głoski i grupy spółgłoskowe, odtwarza kształt litery E

- wyjaśnia zjawiska związane ze stanami skupienia wody, uzasadnia i wyciąga wnioski

- rozwija umiejętności wokalne; wyrabia koordynację słuchowo-ruchową

- naśladuje i wywołuje odgłosy wiatru; rozwiązuje zagadki; rozwija wyobraźnię

- rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

 

Założenia programowe wrzesień 2018

Tydzień I

To jestem ja

 1. „Mój wygląd”
 2. „Moje ulubione zajęcia”
 3. „Moje imię”
 4. „Widzę, czuję, słyszę, myślę, czyli jak poznaję świat”
 5. „Mój dom, moje przedszkole, moi koledzy”

Dziecko:

 

- wymienia imiona kolegów i koleżanek z grupy; rozpoznaje zapis graficzny swojego imienia;
  wypowiada się na swój temat; przestrzega zasad obowiązujących w przedszkolu

- nawiązuje kontakty z rówieśnikami; wypowiada się na temat opowiadania

- przelicza zdania w wypowiedzi; przyjmuje prawidłową postawę podczas ćwiczeń

- dorysowuje elementy swojego ciała na wykonanych konturach, rozpoznaje przedmioty wszystkimi 
   zmysłami; wyjaśnia rolę zmysłów w życiu człowieka; wyjaśnia, dlaczego należy dbać o narządy zmysłu;
   rozpoznaje i nazywa emocje: radość, smutek, strach, złość

- wskazuje i nazywa różnice wykorzystując zmysły: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu

Tydzień II

Moja grupa

 1. „Nasz kodeks grupowy”
 2. „Wspólne zabawy”
 3. „Dbamy o naszą salę”
 4. „Zabawy z piłką”
 5. „Wrześniowa pogoda”

Dziecko:

 

- wymienia ustalone zasady regulujące zachowanie społeczności przedszkolnej i je stosuje

- współdziała z innymi; podaje właściwy sposób zachowania w określonych sytuacjach

- wymienia obowiązki dyżurnego, podporządkowuje się ustalonym wymaganiom dyżurnych

- akceptuje inność koleżanek i kolegów, zgodnie bawi się z nimi; aktywnie uczestniczy w
   ćwiczeniach gimnastycznych; określa położenia piłki w przestrzeni

- podaje charakterystyczne cechy wrześniowej pogody, wzbogaca wiadomości przyrodnicze

 

Tydzień III

Moja droga do przedszkola

 1. „Wiem, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię”
 2. „Sygnalizatory świetlne – dla pieszych i dla kierowców”
 3. „Zasady ruchu drogowego”
 4. „Koło. Znaki nakazu i zakazu”
 5. „Wiem, jak wezwać pomoc”

 

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę; wymienia podstawowe
   zasady ruchu drogowego poznane podczas praktycznej działalności

- poznaje typy sygnalizatorów świetlnych; rozpoznaje i nazywa kolory, wie, co każdy oznacza

- rozpoznaje wybrane znaki drogowe i ich rodzaje, wyjaśnia ich znaczenie

- rozróżnia koło wśród innych figur geometrycznych; rozwija wyobraźnię, rysuje koło

- zna numery telefonów alarmowych; nazywa pojazdy specjalistyczne, opisuje ich rolę

 

 

Tydzień IV

Idzie jesień… przez las, park

 

 1. „Szukamy kolorów jesieni”
 2. „Park jesienią”
 3. „Jesienny las”
 4. „Jesienni badacze przyrody”
 5. „Jesienne zabawy darami przyrody”

Dziecko:

 

- opisuje krajobraz oraz wymienia zaobserwowane zmiany charakterystyczne dla jesieni

- rozpoznaje gatunki drzew po liściach i owocach, nazywa je; wymienia konsekwencje
   niewłaściwego zachowania wobec zwierząt

- nazywa wybrane grzyby – jadalne i trujące; odpowiada na pytania związane z wierszem

- rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa; nazywa drzewa iglaste

- poprawnie przelicza zbiory kasztanów i żołędzi w kwadratach