• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • SOWY

Założenia programowe październik 2019

TYDZIEŃ I

Dary jesieni

 1. Warzywa
 2. Owoce
 3. Grzyby
 4. Kasztany, żołędzie, jarzębina
 5. Przetwory    

Dziecko:

- rozróżnia i nazywa warzywa rosnące w Polsce i w innych regionach świata, rozwija percepcję

wzrokową poprzez porównywanie kształtów, doskonali umiejętność przeliczania obiektów.

- doskonali umiejętność rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych, doskonali umiejętność globalnego czytania.

- utrwala zasady bezpiecznego grzybobrania, odróżnia grzyby jadalne od niejadalnych, wyróżnia literę a w wyrazach.

- rozpoznaje dary jesieni, różnicuje wielkości obiektów, ćwiczy czytanie metodą sylabową.

- doskonali wiedzę na temat przetworów, rozwija umiejętności matematyczne poprzez poznanie pojęć: waga, ważenie.

TYDZIEŃ II

Dbamy o zdrowie

 1. Piramida zdrowego żywienia
 2. Każdy zuch lubi ruch
 3. Ubranie na niepogodę
 4. U lekarza
 5. U stomatologa

Dziecko:

       - utrwala zasady zdrowego żywienia, różnicuje produkty na zdrowe i niezdrowe.

       - promuje zdrowy styl życia, rozwija koordynację wzrokowo – ruchowej.

     - rozwija poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie

     - rozwijanie umiejętności matematycznych, poprzez przeliczanie obiektów, poznaje liczbę 2.

     - doskonali nawyk dbania o higienę jamy ustnej.

TYDZIEŃ III

Jesienią w parku i w lesie

 1. Jesień w parku
 2. Jesień w lesie
 3. Kolory jesieni
 4. Jesienna sztuka
 5. Przygotowania do zimy

Dziecko:

- utrwala informacje dotyczące zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, poznaje literę i

- utrwala zasady bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie, rozwija umiejętności matematyczne, doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej.

- doskonali wrażliwość estetyczną,

- rozwija wrażliwość na problemy ludzi i zwierząt

- wyraża rozumienie świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych

TYDZIEŃ IV

Zabawy na jesienne wieczory

 1. Malujemy, rysujemy
 2. Tańce i hulanki
 3. W kinie
 4. W teatrze
 5. Zgaduj – zgadula

Dziecko:

- odróżnia elementy fikcji od rzeczywistości, poznaje literę e, E

- wyraża emocje za pomocą muzyki i tańca

- odróżnia elementy świata mediów od rzeczywistości, rozwija umiejętności matematyczne poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów

- utrwala wiedzę o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze,

- rozwiązuje i układa zagadki słowne, doskonali umiejętności interpersonalne poprzez uczestnictwo w grach.

 

Założenia programowe wrzesień 2019

Tydzień I

W przedszkolu

 1. „Pierwszy dzień w przedszkolu”
 2. „W moim przedszkolu”
 3. „Kodeks przedszkolaka”
 4. „W kręgu przyjaciół – poznajemy się”
 5. „Nasze zabawy i zajęcia”

Dziecko:

- poznaje najbliższe otoczenie, integruje się z grupą przedszkolną przez wspólne zabawy

- utrwala zasady bezpieczeństwa, rozwija wyobraźnię przestrzenną i pamięć wzrokową

- wypowiada się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie

- rozpoznaje zapis swojego imienia, rozwija umiejętność klasyfikowania obiektów

- doskonali umiejętności interpersonalne poprzez podejmowanie zabaw zespołowych

Tydzień II

Wakacyjne wspomnienia

 1. „Kufer pełen lata”
 2. „Skarby z dziecięcego plecaka”
 3. „Podróże dalekie i bliskie”
 4. „Mapa wakacyjnych podróży”
 5. „Środki transportu”

Dziecko:

- doskonali kompetencje językowe przez rozwijanie słownika czynnego, wymienia cechy lata

- rozwija umiejętności matematyczne przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości,

koloru lub przeznaczenia

- poszerza wiedzę na temat różnych regionów Polski i świata (zdjęcia, pocztówki, albumy)

- doskonali umiejętności posługiwania się mapą i wskazuje kierunki na mapie

- doskonali percepcję słuchową – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia

Tydzień III

Jesteśmy bezpieczni

 1. „Mój dom – tu czuję się bezpiecznie”
 2. „Moja miejscowość – moja droga do przedszkola”
 3. „Bezpieczeństwo na placu zabaw”
 4. „Bezpieczne znajomości”
 5. „Po pomoc do policjanta, strażaka, lekarza”

Dziecko:

- utrwala poczucie bezpieczeństwa, przyswaja pojęcie dom jako azyl, wyszukuje synonimy

- rozpoznaje, identyfikuje i nazywa określone symbole, np. niektóre znaki drogowe

- przyswaja zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw – jak reagować w sytuacjach

trudnych; doskonali umiejętności przeliczania obiektów

- doskonali umiejętności interpersonalne w kontaktach z innymi ludźmi (bezpieczny Internet)

- utrwala numery telefonów alarmowych i sposób korzystania z nich – wprowadzenie pojęcia:

pojazd uprzywilejowany; rozwija zainteresowania techniczne i sprawności manualne

Tydzień IV

Dbam o siebie i o środowisko

 1. „Moje ciało”
 2. „Moje zmysły”
 3. „Dbam i higienę”
 4. „Dbam o porządek”
 5. „Dbam o środowisko”

Dziecko:

- wypowiada się na dany temat – określa lewą i prawą stronę; rozpoznaje i nazywa literę o na

przykładzie wyrazu: okulary

- polisensorycznie poznaje świat, rozwija kompetencje językowe przez analizę i syntezę zdań

- rozumie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (pojęcie higiena i profilaktyka)

- rozwija poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie, dba o swoje otoczenie

- kształtuje poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze – moja planeta

Założenia programowe maj 2019

Tydzień I

Moja miejscowość, mój region

 1. „Miejscowość, w której mieszkam”
 2. „Miasta, miasteczka”
 3. „Z wizytą w skansenie”
 4. „Zawody w mojej miejscowości”
 5. „Listy, pocztówki, adresy”

Dziecko:

 

- obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważne instytucje

- poznaje zalety życia w małych miejscowościach i w dużych miastach

- poznaje historię i kulturę swojego regionu; wyjaśnia znaczenie słowa: skansen

- wymienia nazwy wybranych zawodów; wymienia korzyści wynikające z ich wykonywania

- wymienia cechy charakterystyczne dla miasta i dla wsi; wyjaśnia pojęcia: adresat, nadawca

 

Tydzień II

Moja ojczyzna

 1. „Jak Polska długa i szeroka”
 2. „Warszawa – stolica Polski”
 3. „W wielkim mieście”
 4. „Poznajemy sąsiadów Polski”
 5. „Jestem Europejczykiem”

Dziecko:

 - nazywa i opisuje wygląd polskiego godła i flagi narodowej; śpiewa refren polskiego hymnu

- wyjaśnia znaczenie słowa: stolica, podaje jej nazwę i opisuje herb Warszawy

- wyjaśnia, jaka zabudowa jest charakterystyczna dla dużego miasta

- wskazuje położenie Polski na mapie Europy i podaje nazwy państw sąsiadujących z Polską

- opisuje symbole Unii Europejskiej, koloruje rysunek flagi Unii Europejskiej; wymienia polskie symbole narodowe i podaje ich charakterystyczne cechy

 

Tydzień III

Łąka w maju

 1. „Odwiedziny na łące”
 2. „Kwiaty na łące”
 3. „Mieszkańcy łąki”
 4. „Zabawy na łące”
 5. „Kolory wiosny”

 Dziecko: 

- nazywa kwiaty i zioła rosnące na łące, występujące na niej zwierzęta

- wyjaśnia, w jaki sposób rolnicy wykorzystują łąkę, podając przykłady

- rozpoznaje i nazywa owady występujące na łące; wyjaśnia pojęcie: owady

- dostrzega drobne zwierzęta; zaproszenie do wiosennych zabaw na łące

- rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny zielne; wymienia kolory występujące na łące w maju

 

Tydzień IV

Święto rodziców 

 1. „Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata”
 2. „Kwiaty dla mamy”
 3. „Mój kochany tatuś”
 4. „Święto rodziców”
 5. „Niespodzianki dla naszych rodziców”

Dziecko: 

- opisuje rolę rodziców w swoim życiu, podaje informacje na temat zainteresowań rodziców

- dobiera określenia przymiotnikowe potrzebne do opisania mamy, tworzy zdrobnienia

- opisuje wygląd mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych; opisuje rolę ojca w swoim życiu; wymienia czynności, w których może pomóc tacie; układa zdania do obrazków

- opowiada o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny

- podaje przykłady niespodzianek dla rodziców; wymienia czynności, w których wykonywaniu może pomóc mamie i tacie; okazuje swoim rodzicom miłość i szacunek

Założenia programowe kwiecień 2019

Tydzień I

Wiosenne powroty

 1. „Jajko i jego tajemnice”
 2. „Poznajemy budowę ptaka”
 3. „Ptasie gniazda”
 4. „Ptasie koncerty”
 5. „Ptasie pióra”

Dziecko:

 

- aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski; wymienia właściwości jajka

- wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka; wypowiada się na temat wiosennych zwyczajów ptaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bociana

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków, podaje informacje n/t ich życia i zwyczajów

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych; naśladuje głosy ptaków; przelicza zbiory

- określa kolor upierzenia wilgi, wróbla, bociana, skowronka, jaskółki, gawrona, żurawia; wyjaśnia znaczenie piór w życiu ptaków

 

Tydzień II

Wielkanoc

 1. „Wielkanocne malowanie”
 2. „Koszyczek wielkanocny”
 3. „Kurczaki i jajka”
 4. „Życzenia wielkanocne”
 5. „Zwyczaje świąteczne”

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek; nazywa kolory ciepłe i kolory zimne

- opowiada historyjkę, kierując się tekstem opowiadania, koszyczek wielkanocny

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń, uzasadnia swoje zdanie

- formułuje życzenia poprawne pod względem gramatycznym; oblicza działania i koloruje odpowiednio rysunek pisanki

- układa obrazki przedstawiające zwyczaje wielkanocne według kolejności przedstawionej w opowiadaniu, opowiada o nich; porównuje długość palm wielkanocnych, papierowych sylwet jajek oraz wysokość maskotek: baranków, kurczaków, wykonuje formę przestrzenną (sylwetę kurczątka); kultywowanie tradycji związanych z ozdabianiem jajek (pisanki, kraszanki, jajka malowane)

 

Tydzień III

Wiosna na wsi

 1. „Gramy w zielone”
 2. „Mieszkańcy wiejskiego podwórka”
 3. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci”
 4. „Człowiek i zwierzęta”
 5. „W wiejskiej zagrodzie”

 

Dziecko:

 

- opisuje wygląd łąki wiosną; wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka; poprawnie nazywa domy zwierząt

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka (dorosłe i młode); opisuje wygląd zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych

- wyjaśnia znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka; podaje przykłady wykorzystania wełny, włosia końskiego, piór, jajek, mleka

- poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym; tworzy przestrzenną sylwetę krowy

 

Tydzień IV

Dbamy o przyrodę

 

 1. „Potęga wody”
 2. „Jestem przyjacielem przyrody”
 3. „Żabki, żaby, żabusie”
 4. „Co nam daje las”
 5. „Mali ekolodzy”

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podaje sposoby jej oczyszczania; poznaje informacje na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko

- wypowiada się na temat konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

- wymienia etapy rozwojowe żaby, wyjaśnia znaczenie ochronnego ubarwienia żaby

- poznaje przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody; uzasadnia, dlaczego należy szanować przyrodę i dbać o las

- wyjaśnia znaczenie słów: ekolog, recykling; wymienia oznaczenia pojemników przeznaczonych do segregowania odpadów; wyjaśnia rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt

 

Założenia programowe na marzec 2019

Założenia Marzec:

Tydzień 1: Zwierzęta z dżungli i sawanny

Dziecko:

- pozna model kuli ziemskiej – globusa

- będzie potrafiło wskazać kontynenty, oceany, morza na globusie

- będzie rozwiązywać zagadki i rebusy

- będzie porównywać wygląd przedmiotów, zwierząt, roślin

- wyodrębniać w wyrazie głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- rozpoznawać i nazywać literę z, małą, wielką, drukowaną i pisaną

- posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

- będzie wymieniało i rozpoznawał zwierzęta z innych stref klimatycznych,

Tydzień 2: Zwierzęta naszych pól i lasów

Dziecko:

- będzie dostrzegać i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie

- pozna warunki niezbędne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- pozna wybrane owady i ich rolę w rozwoju roślin

- będzie wyjaśniać pojęcia: ptaki, ssaki, owady

- będzie tworzyć kolekcje, porządkować elementy według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku

- klasyfikować te same obiekty wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

- będzie wycinać, wydzierać, składać papier

- będzie rozpoznawać i nazywać literę u: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Tydzień 3: Marcowa pogoda

Dziecko:

- rozpoznawać i opisywać oznaki wiosny,

- uroczyście powita wiosnę – pozna obrzędy ludowe związane z tym dniem

- będzie obserwować zmieniające się warunki pogodowe; pozna składniki pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; pozna przyrządy służące do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- będzie rozumiało konieczność spożywania owoców i warzyw

- będzie wyodrębniało ze słów głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

- będzie dostrzegało rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- będzie rozpoznawało i nazywało literę c: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Tydzień 4: Wiosenne przebudzenia

Dziecko:

- będzie obserwowało zmiany zachodzące przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach

- pozna czynniki potrzebne do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- poznawana etapy rozwojowe np. żaby, motyla.

- pozna przybory, narzędzia potrzebne do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu

- dostrzegało symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)

- będzie dodawało i odejmowało w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

- będzie rozpoznawało i nazywało literę ł: małą, wielką, drukowaną i pisaną

 • 1
 • 2