• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • AKTUALNOŚCI
 • SOWY

Założenia programowe maj 2019

Tydzień I

Moja miejscowość, mój region

 1. „Miejscowość, w której mieszkam”
 2. „Miasta, miasteczka”
 3. „Z wizytą w skansenie”
 4. „Zawody w mojej miejscowości”
 5. „Listy, pocztówki, adresy”

Dziecko:

 

- obserwuje architekturę, piękno krajobrazu w miejscu zamieszkania, wymienia znajdujące się w nim zabytki i ważne instytucje

- poznaje zalety życia w małych miejscowościach i w dużych miastach

- poznaje historię i kulturę swojego regionu; wyjaśnia znaczenie słowa: skansen

- wymienia nazwy wybranych zawodów; wymienia korzyści wynikające z ich wykonywania

- wymienia cechy charakterystyczne dla miasta i dla wsi; wyjaśnia pojęcia: adresat, nadawca

 

Tydzień II

Moja ojczyzna

 1. „Jak Polska długa i szeroka”
 2. „Warszawa – stolica Polski”
 3. „W wielkim mieście”
 4. „Poznajemy sąsiadów Polski”
 5. „Jestem Europejczykiem”

Dziecko:

 - nazywa i opisuje wygląd polskiego godła i flagi narodowej; śpiewa refren polskiego hymnu

- wyjaśnia znaczenie słowa: stolica, podaje jej nazwę i opisuje herb Warszawy

- wyjaśnia, jaka zabudowa jest charakterystyczna dla dużego miasta

- wskazuje położenie Polski na mapie Europy i podaje nazwy państw sąsiadujących z Polską

- opisuje symbole Unii Europejskiej, koloruje rysunek flagi Unii Europejskiej; wymienia polskie symbole narodowe i podaje ich charakterystyczne cechy

 

Tydzień III

Łąka w maju

 1. „Odwiedziny na łące”
 2. „Kwiaty na łące”
 3. „Mieszkańcy łąki”
 4. „Zabawy na łące”
 5. „Kolory wiosny”

 Dziecko: 

- nazywa kwiaty i zioła rosnące na łące, występujące na niej zwierzęta

- wyjaśnia, w jaki sposób rolnicy wykorzystują łąkę, podając przykłady

- rozpoznaje i nazywa owady występujące na łące; wyjaśnia pojęcie: owady

- dostrzega drobne zwierzęta; zaproszenie do wiosennych zabaw na łące

- rozpoznaje i nazywa wybrane rośliny zielne; wymienia kolory występujące na łące w maju

 

Tydzień IV

Święto rodziców 

 1. „Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata”
 2. „Kwiaty dla mamy”
 3. „Mój kochany tatuś”
 4. „Święto rodziców”
 5. „Niespodzianki dla naszych rodziców”

Dziecko: 

- opisuje rolę rodziców w swoim życiu, podaje informacje na temat zainteresowań rodziców

- dobiera określenia przymiotnikowe potrzebne do opisania mamy, tworzy zdrobnienia

- opisuje wygląd mężczyzny za pomocą określeń przymiotnikowych; opisuje rolę ojca w swoim życiu; wymienia czynności, w których może pomóc tacie; układa zdania do obrazków

- opowiada o ulubionych zajęciach, zabawach i sportach poszczególnych członków rodziny

- podaje przykłady niespodzianek dla rodziców; wymienia czynności, w których wykonywaniu może pomóc mamie i tacie; okazuje swoim rodzicom miłość i szacunek

Założenia programowe kwiecień 2019

Tydzień I

Wiosenne powroty

 1. „Jajko i jego tajemnice”
 2. „Poznajemy budowę ptaka”
 3. „Ptasie gniazda”
 4. „Ptasie koncerty”
 5. „Ptasie pióra”

Dziecko:

 

- aktywnie uczestniczy w doświadczeniach, wyciąga wnioski; wymienia właściwości jajka

- wymienia charakterystyczne cechy budowy ptaka; wypowiada się na temat wiosennych zwyczajów ptaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bociana

- rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków, podaje informacje n/t ich życia i zwyczajów

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych; naśladuje głosy ptaków; przelicza zbiory

- określa kolor upierzenia wilgi, wróbla, bociana, skowronka, jaskółki, gawrona, żurawia; wyjaśnia znaczenie piór w życiu ptaków

 

Tydzień II

Wielkanoc

 1. „Wielkanocne malowanie”
 2. „Koszyczek wielkanocny”
 3. „Kurczaki i jajka”
 4. „Życzenia wielkanocne”
 5. „Zwyczaje świąteczne”

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat tradycji malowania pisanek; nazywa kolory ciepłe i kolory zimne

- opowiada historyjkę, kierując się tekstem opowiadania, koszyczek wielkanocny

- układa historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń, uzasadnia swoje zdanie

- formułuje życzenia poprawne pod względem gramatycznym; oblicza działania i koloruje odpowiednio rysunek pisanki

- układa obrazki przedstawiające zwyczaje wielkanocne według kolejności przedstawionej w opowiadaniu, opowiada o nich; porównuje długość palm wielkanocnych, papierowych sylwet jajek oraz wysokość maskotek: baranków, kurczaków, wykonuje formę przestrzenną (sylwetę kurczątka); kultywowanie tradycji związanych z ozdabianiem jajek (pisanki, kraszanki, jajka malowane)

 

Tydzień III

Wiosna na wsi

 1. „Gramy w zielone”
 2. „Mieszkańcy wiejskiego podwórka”
 3. „Zwierzęta z wiejskiego podwórka i ich dzieci”
 4. „Człowiek i zwierzęta”
 5. „W wiejskiej zagrodzie”

 

Dziecko:

 

- opisuje wygląd łąki wiosną; wyjaśnia znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka; poprawnie nazywa domy zwierząt

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta z wiejskiego podwórka (dorosłe i młode); opisuje wygląd zwierząt za pomocą określeń przymiotnikowych

- wyjaśnia znaczenie zwierząt hodowlanych w życiu człowieka; podaje przykłady wykorzystania wełny, włosia końskiego, piór, jajek, mleka

- poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym; tworzy przestrzenną sylwetę krowy

 

Tydzień IV

Dbamy o przyrodę

 

 1. „Potęga wody”
 2. „Jestem przyjacielem przyrody”
 3. „Żabki, żaby, żabusie”
 4. „Co nam daje las”
 5. „Mali ekolodzy”

Dziecko:

 

- wypowiada się na temat znaczenia wody w przyrodzie, podaje sposoby jej oczyszczania; poznaje informacje na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko

- wypowiada się na temat konieczności ochrony środowiska przyrodniczego

- wymienia etapy rozwojowe żaby, wyjaśnia znaczenie ochronnego ubarwienia żaby

- poznaje przejawy działalności ekologicznej człowieka – tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody; uzasadnia, dlaczego należy szanować przyrodę i dbać o las

- wyjaśnia znaczenie słów: ekolog, recykling; wymienia oznaczenia pojemników przeznaczonych do segregowania odpadów; wyjaśnia rolę drzew w życiu ludzi i zwierząt

 

Założenia programowe na marzec 2019

Założenia Marzec:

Tydzień 1: Zwierzęta z dżungli i sawanny

Dziecko:

- pozna model kuli ziemskiej – globusa

- będzie potrafiło wskazać kontynenty, oceany, morza na globusie

- będzie rozwiązywać zagadki i rebusy

- będzie porównywać wygląd przedmiotów, zwierząt, roślin

- wyodrębniać w wyrazie głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

- rozpoznawać i nazywać literę z, małą, wielką, drukowaną i pisaną

- posługiwać się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym,

- będzie wymieniało i rozpoznawał zwierzęta z innych stref klimatycznych,

Tydzień 2: Zwierzęta naszych pól i lasów

Dziecko:

- będzie dostrzegać i opisywać zmiany zachodzące w przyrodzie

- pozna warunki niezbędne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

- pozna wybrane owady i ich rolę w rozwoju roślin

- będzie wyjaśniać pojęcia: ptaki, ssaki, owady

- będzie tworzyć kolekcje, porządkować elementy według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku

- klasyfikować te same obiekty wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

- będzie wycinać, wydzierać, składać papier

- będzie rozpoznawać i nazywać literę u: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Tydzień 3: Marcowa pogoda

Dziecko:

- rozpoznawać i opisywać oznaki wiosny,

- uroczyście powita wiosnę – pozna obrzędy ludowe związane z tym dniem

- będzie obserwować zmieniające się warunki pogodowe; pozna składniki pogody: temperatura, wiatr, opady, ciśnienie; pozna przyrządy służące do pomiaru składników pogody (np. wiatromierz itp.)

- będzie rozumiało konieczność spożywania owoców i warzyw

- będzie wyodrębniało ze słów głoski w nagłosie, wygłosie i śródgłosie

- będzie dostrzegało rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

- będzie rozpoznawało i nazywało literę c: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Tydzień 4: Wiosenne przebudzenia

Dziecko:

- będzie obserwowało zmiany zachodzące przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu, lodu, pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy), powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), kwitnienie wierzby i leszczyny; pojawianie się pąków na drzewach i krzewach

- pozna czynniki potrzebne do rozwoju roślin (światło, temperatura, wilgotność)

- poznawana etapy rozwojowe np. żaby, motyla.

- pozna przybory, narzędzia potrzebne do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu

- dostrzegało symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)

- będzie dodawało i odejmowało w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych

- będzie rozpoznawało i nazywało literę ł: małą, wielką, drukowaną i pisaną

Założenia programowe luty 2019

Tydzień 1
Baśnie, bajki, bajeczki

Dzieci będą:
-Znać pojęcia związane z teatrem: scena, scenografia, aktor, rekwizyty, reżyser, rola
- rozwiązywać zagadki i rebusy
- wypowiadać się na temat wysluchanych utworów literackich 
- opowiadać historyjki na podstawie obrazków ułożonych według kolejności zdarzeń 
- tworzyć słowa rozpoczynające się, kończące się na poznania głoskę
- czytać całościowo wyrazy 
- rozpoznawać i nazywać litery G, W, P
- czytać sylaby i wyrazy o prostej budowie fonetycznej 
-odróżniać druk od pisma
- wykonywać zadania grafomotoryczne
- dodawać i odejmować w zakresie 10
Tydzień 2 
Muzyka wokół nas

Dzieci będą :
- słuchać muzyki o różnym charakterze
- znać nazwy różnych instrumentów wykorzystywanych przez muzyków 
- znać instrumenty perkusyjne: kołatki, grzechotki, bębenki, trójkąty, talerzyki,
- znać sylwetki znanych Polaków np. Fryderyka Chopina 
- rozpoznawać instrumenty po wydawanych dźwiękach
- wypowiadać się na temat wysłuchanych utworów literackich
- wyodrębniać głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
- czytać całościowo wyrazy, nazw obrazków 
- wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne
- posługiwać się w celowo stworzonych sytucjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
Tydzień 3
Nie jesteśmy sami w kosmosie
Dzieci będą :
- znać ciekawostki na temat Ziemi i wszechświata
- znać nazwy planet
- znać w sposób pośredni zawody związane z kosmosem : kosmonauta, astronom
- znać sylwetkę Mikołaja Kopernika
- opowiadać historyjki obrazkowe z ułożonych według kolejności 
- stosować różne techniki i metody odtwórcze
- układać nazwy obrazków z podanych liter
- kojarzyć liczbę wyrażoną liczebnikiem z odpowiednią cyfrą 
Tydzień 4
Projekt Pieniądze 
Dzieci będą :
-znać wartość monet i banknotów 1zł, 2zł,5zł i 10 zł, właściwie operować nimi w zabawie
-klasyfikować obiekty wielokrotnie i każdorazowo według innych cech
- prezentować i oceniać własne wytwory 
- łączyć pracę zawodową rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu 
- posiadać informacje na temat pracy osób w różnych zawodach
- znać rolę różnych zawodów w życiu społecznym 
- wykonywać ćwiczeniw grafomotoryczne

Założenia programowe grudzień 2018

Tydzień I

Jak wyglądał świat przed milionami lat

 1. „Lalka dawniej i dziś”
 2. „W lesie jurajskim”
 3. „Czarne skarby Ziemi”
 4. „Jeszcze trochę o węglu i o kopalniach”
 5. „Imieniny Mikołaja”

Dziecko:

 

- porównuje wygląd i sposób wykonania lalek, wskazuje podobieństwa i różnice między nimi

- dzieli się z innymi dziećmi swoją wiedzą na temat dinozaurów, opisuje świat, w którym żyły

- pozyskuje wiedzę na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika

- wymienia rodzaje kopalni: soli, siarki, węgla; opisuje wygląd kopalni

- buduje poprawne gramatycznie wypowiedzi na podany temat

 

Tydzień II

Idzie zima ze śniegiem

 1. „Zimowy krajobraz”
 2. „Sekret bałwana”
 3. „Zimowe czary”
 4. „Bezpieczne zabawy zimą”
 5. „Bałwankowa rodzinka”

Dziecko:

 

- wymienia charakterystyczne cechy zimy; maluje farbami zimowy krajobraz

- opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń

- dostrzega i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy

- wymienia zasady, których należy przestrzegać podczas zabaw zimowych

- rozwija umiejętności manualne, łączy swoją pracę z pracami innych dzieci (bałwanki)

 

Tydzień III

Idą święta

 1. „Szykujemy prezenty”
 2. „Składamy sobie życzenia”
 3. „Przy wigilijnym stole”
 4. „Ozdoby choinkowe”
 5. „Przedświąteczny tydzień”

 

Dziecko:

 

- wymienia tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia

- redaguje życzenia do wpisania na kartkę świąteczną

- poznaje i utrwala nazwy tradycyjnych potraw wigilijnych

- wzbogaca wiedzę na temat tradycji przystrajania choinki na święta

- nazywa i przelicza dni tygodnia; tworzy jeden wspólny łańcuch choinkowy

 

Tydzień IV

Projekt prezenty

 

 1. „Zobacz - zapamiętaj”
 2. „Talizman szczęścia”
 3. „Prezenty na rożne okazje”
 4. „Przedszkolna niespodzianka”
 5. „Wręczamy i otrzymujemy prezenty”

Dziecko:

 

- rozbudza zainteresowania dawnymi tradycjami świątecznymi

- tworzy kolekcję upominków z masy solnej

- rozwija inwencje twórcze – komu wręczymy ten prezent?

- kształci umiejętności samodzielnego pakowania prezentów

- wypowiada się na temat: Z jakich okazji wręczamy prezenty

 • 1
 • 2