• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • DOKUMENTY
  • PROCEDURY

PROCEDURY

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM BAJKOWA WYSPAPrzedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne
i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych
warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola.
Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu
Definicja przedmiotu procedury:
1. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola - doprowadzenie dziecka do szatni przygotowanie
do udziału w zajęciach i oddanie pod osoby dyżurującej .
2. Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej
u osoby dyżurującej
Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice (prawni opiekunowie) i nauczycielki.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do;
1) przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonych godzinach;
2) pisemne upoważnienie składają się u nauczyciela grupy. Osobami upoważnionymi mogą
być wyłącznie osoby pełnoletnie .W wyjątkowej sytuacji ( choroba lub wypadek rodziców)
osobą upoważnioną do odbioru dziecka, może być osoba, która ukończyła 16 rok życia;
3) osoby, które odbierają dziecko po raz pierwszy, proszone są o okazanie dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);
4) rodzice (opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod
opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,
5) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
2. Nauczyciele zobowiązani są do;
1) przyjmują upoważnienia od rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby;
2) przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole;
3) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili
odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną;
4) sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem
osobistym lub innym dokumentem tożsamości;
5) nauczyciela przedszkola obowiązuje zakaz wydawania dziecka rodzicom, prawnym opiekunom
lub osobom upoważnionym, które nie gwarantują bezpieczeństwa dziecku w drodze do domu
(np. znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);
6) w dokumentacji każdej grupy prowadzona jest ewidencja adresów zamieszkania, miejsca pracy
i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych
pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
Opis działań:
1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6.30 - 8.00,
ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
2. Rodzice odbierają dzieci z przedszkola do godziny 17.00.

3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są :
a) rozebrania dziecka w szatni, b) osobistego przekazania dziecka nauczycielce danej grupy,
do której uczęszcza lub osobie dyżurującej .
4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę
na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty tylko w "dniu zabawki "
ustalone dni przez nauczyciela grupy – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia
5.. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola.
Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka
i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat (np. alergie pokarmowe, schorzenia wziewne)
należy zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie.
8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej dłuższą nieobecnością z powodu choroby
w tym choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
9. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dziecka pozostawionego przez Rodziców ( prawnych opiekunów lub osoby upoważnione )
na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu
– w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone
przez Rodziców do przedszkola ( osobiste przekazanie dziecka nauczycielce ) lub kiedy Rodzice lub osoba
upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni ) lub osoby upoważnione.
10. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności
prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
11. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy
przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania
nauczyciela bądź dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka
12. Na telefoniczną prośbę rodzica, czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu
sprawdzającego do rodzica wykonanego przez nauczyciela bądź pracownika przedszkola ,
potwierdzającego wcześniejszą informację.
13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument
ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) i na żądanie nauczycielki okazać go.
14. Osoby upoważnione przez Rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny
osobiście zgłosić się do nauczyciela w celu odebrania dziecka z grupy bądź też zapytać pracownika
przedszkola o wskazanie nauczycielki, którą należy poinformować o odebraniu dziecka z grupy.
15. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej
dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel
przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.
W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem
lub osobą upoważnioną przez rodziców.
16. O zajściu każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor
przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności
w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
17. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana
jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
18. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji
o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej
1 godzinę (do 18:00). O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola
lub osobę go zastępującą. W razie braku możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami
upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel wraz z woźną oddziałową lub innym pracownikiem
przedszkola do godz. 18.30 oczekuje z dzieckiem w przedszkolu na przyjście rodziców
lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
20. W trakcie oczekiwania na rodziców nauczyciel ciągle podejmuje próby
kontaktu z rodzicami i osobami upoważnionymi do odbioru dziecka bądź osobami,
które mogłyby pomóc w uzyskaniu kontaktu z nimi.
21. O godz. 18.30 nauczyciel ponownie powiadamia dyrektora przedszkola, który
niezwłocznie przybywa do przedszkola.
22. Po przybyciu do przedszkola dyrektor udaje się do miejsca zamieszkania
dziecka w celu sprawdzenia obecności rodziców.
23.Wobec niemożliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami
dziecka dyrektor przedszkola powiadamia Posterunek Policji.
24. Po ustaleniu z funkcjonariuszem policji dalszego postępowania
, dziecko w obecności funkcjonariuszy policji oraz dyrektora przedszkola zostaje przewiezione
do Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego bądź opieka nad dzieckiem zostaje przekazana
przez policję wyznaczonej osobie (osoby bliskie dziecku lub nauczyciel przedszkola).
25. Dyrektor przedszkola przed przekazaniem dziecka przygotowuje notatkę
służbową przedstawiającą dotychczasowe działania, którą potwierdza obecny przy
interwencji funkcjonariusz policji.
26. W trakcie festynów i imprez integracyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo
dzieci ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie, osoby upoważnione), którzy mają
obowiązek powiadomienia nauczyciela o zamiarze oddalenia się z terenu placówki.
27. W trakcie festynów i imprez integracyjnych organizowanych przez przedszkole
rodzice (prawni opiekunowie), lub osoby upoważnione dzieci niepełnosprawnych
mają obowiązek uczestnictwa w spotkaniu oraz sprawowania opieki nad dzieckiem.
28. Nauczycielki będące w pracy i zajmujące się dziećmi w oddziale , nie mogą być upoważnione
przez Rodziców ( prawnych opiekunów ) lub inne osoby upoważnione – do chwilowego
sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola
pozostawionym przez Rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania
czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola.
( np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy pomiędzy Rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami ).
29. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z
ogrodu bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą
osoby odbierające ( samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie z toalet
, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę.)
30. W czasie przyprowadzania dziecka lub odbierania z przedszkola , rodzice nie powinni przyprowadzać
ze sobą ; psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i placu zabaw, a także nie powinni pozostawiać
zwierząt uwiązanych do ogrodzenia wokół przedszkola.
31. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
32. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani rodzice
dzieci uczęszczających na pierwszym zebraniu organizacyjnym, w pierwszym tygodniu m-ca września.
Potwierdzenie stanowi lista obecności rodziców na zebraniu ogólnym.
33. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Oświadczenie o odebraniu dziecka po godzinach pracy przedszkola

Oświadczam, że w dnia………………. dziecko ………………………………….
zostało (imię i nazwisko dziecka) odebrane z przedszkola o godzinie……………………………………
……............................................................

Przyczyna odebrania dziecka po godzinach pracy przedszkola …………………………………………………
……………………….................................................................. ………………
……………………………………………………………………
…………….......................................................

Podpis rodzica lub osoby upoważnionej

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 22003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75)