• plac-zabaw-sd
 • wizualizacja-dzieci
 • wizualizacja-dzieci2
 • DOKUMENTY
 • STATUT

STATUT

STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
BAJKOWA WYSPA W PALĘDZIU


ul.  Malinowa 38 , 62-070 Palędzie

Statut zostaje nadany przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1
 1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Palędziu przy ulicy Malinowej 38.
 3. Organem prowadzącym przedszkole są osoby fizyczne:
Remigiusz Stein
62-020 Zalasewo
ul. Orzechowa 26


Kamila Kruszyńska
62-020 Swarzędz
ul. Serdeczna 21B/10Kalina Maria Ostrowicz
60-684 Poznań
ul.
Zygmunta Starego14/4Adam Maciej Lebioda
61-687 Poznań
ul.
Stefana Batorego 57d/28

4.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty
5.Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Publiczne Bajkowa Wyspa w Palędziu

 § 2
 1. Przedszkole działa na podstawie:
 • 1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425 z 1991 r. z póz. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2)      Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku ( art. 5 i art. 18 ) ratyfikowana przez Sejm RP dnia 30 września 1991 r. Konwencja weszła w życie w stosunku do Polski 07 lipca 1991 r.(Dz. U. 1991/120/526)

 • 3) Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2002/51/458)
4)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2002/23/225) z późniejszymi zamianami.

5)      Rozporządzenia MENiS z dnia 07 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2003/11/114 z późniejszymi zmianami )

6)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych   statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001/61/624 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami.

7)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 05 lutego 2004 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. 2004/25/220).

8)      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. (Dz. U. 2010 Nr 228 poz. 1490).

9)      aktu założycielskiego,

 • 10) umowy spółki,
 • 11) niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola.

  §  3
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:
 • 1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
 • 2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • 3) umożliwienie dzieciom utrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • 4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • 5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci,
 • 6) przygotowanie dziecka do nauki w szkole,
 • 7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno- lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola, poprzez:
 1. a) indywidualizację tempa pracy wychowawczo dydaktycznej,
stosowanie specyficznej organizacji nauki metod pracy.

 1. b) prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza

 1. c) tworzenie możliwości nauczania indywidualnego
 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkolne realizuje się w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 • 1) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
 • 2) Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
 • 3) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych,
 • 4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 • 5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • 6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 • 7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 • 8) wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem,
 • 9) wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 • 10) wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne,
 • 11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 • 12) pomaganie dzieciom w zrozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 • 13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
 • 14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • 15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 • 16) Wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne.
 1. Działalność wychowawcza i edukacyjna nauczycieli ma na celu:
 • 1) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki nad dzieckiem podczas pobytu w przedszkolu i poza nim.
 • 2) Uwzględnienie indywidualnego rozwoju dziecka, zapewnienie harmonijnego rozwoju
zdrowotnego, fizycznego i umysłowego.

 • 3) Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole.
 1. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści,
metod i organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, uwzględniający

      potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

 1. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem :
 • 1) opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel.
 • 2) na 10 – 15 dzieci biorących udział w zajęciach poza terenem przedszkola przypada jedna osoba personelu a dzieciom, które w tym czasie, z uzasadnionych powodów pozostają
  w przedszkolu zapewnia się opiekę innego nauczyciela.
 • 3) na dalszą wycieczkę nauczyciel zabiera środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.
 • 4) w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola takich, jak np.: religia, język obcy – opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca. W czasie rytmiki – osoba prowadząca i nauczyciel.
 1. Przedszkole realizuje zajęcia dodatkowe umożliwiające zaspokojenie potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 1. Zadania przedszkola i sposób ich realizacji jest szczegółowo ustalany w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy oraz miesięcznych planach pracy nauczycieli.
 • 4
 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
  a w szczególności do:
 • 1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • 2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • 3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • 4) poszanowania jego godności osobistej,
 • 5) poszanowania własności,
 • 6) opieki i ochrony,
 • 7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • 8) akceptacji jego osoby.
 1. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:                                                                         
     1) poszanowania odrębności każdego kolegi;                                       
     2) przestrzegania reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej;              
     3) szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;                           
     4) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy dydaktycznych;                                                           
     5) przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;                                      
     6) nieoddalania się od grup
 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola.

§ 5
 1. W przedszkolu działają poniższe organy:
 • 1) dyrektor
 • 2) rada pedagogiczna,
 • 3) rada rodziców
11 . Dyrektor sprawuje swoją funkcję przy pomocy ;

- dyrektora ds. finansowych

- dyrektor ds. administracyjnych

- dyrektora ds. organizacyjnych.

12 . Funkcje dyrektora ds. finansowych, dyrektora ds. organizacyjnych, dyrektora ds. administracyjnych pełnią osoby będące organem prowadzącym przedszkole.

 1. Działające w przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 2. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 1. Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami działającymi w przedszkolu reguluje art. 34 Ustawy z 7IX 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z póz. zm.)
  § 6
 1. Dyrektor przedszkola zatrudniany jest przez organ prowadzący.
 2. Zadania Dyrektora:
 • 1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola oraz jego reprezentowanie na zewnątrz,
 • 2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym,
 • 3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • 4) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju,
 • 5) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną,
 • 6) opracowanie wspólnie z radą pedagogiczną ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
 • 7) opracowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • 8) dopuszczanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
 • 9) przewodzenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
 • 10) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosownych organów,
 • 11) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
 • 12) wnioskowanie do organu prowadzącego w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • 13) podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w  czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
 • 14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.,
 • 15) stwarzanie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
 • 16) organizacja pomocy psychologiczno- pedagogiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • 17) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 • 18) wyrażenie zgody na realizację obowiązku przedszkolnego poza placówką. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym, po otrzymaniu opinii zespołu orzekającego działającego przy Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
 • 19) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • 20) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, w tym kierownika zakładu pracy.
 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
 1. W przypadku nieobecności Dyrektora w placówce zadania i funkcje dyrektora przejmuje osoba przez niego wyznaczona.
 2. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego powołuje wicedyrektora placówki. Do obowiązków wicedyrektora należy:
     1)przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej,                                       
     2)kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,                                       
     3)wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań  organizowanie szkoleń i narad wspomaganie w doskonaleniu i rozwoju zawodowym,                                               
     4)udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,                                                                              
     5)obserwowanie prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,                                                    
     6) kontrola prowadzenia przez nauczycieli obowiązującej dokumentacji,                             
     7)upowszechnianie innowacji, nowatorstwa i postępu pedagogicznego we współdziałaniu z nauczycielkami i specjalistami,                   
    8)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,             
    9)organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturalnym,          
   10)znajomość i ścisłe przestrzeganie przepisów normujących problematykę objętą zakresem czynności oraz stałe poszerzania wiedzy merytorycznej w tym zakresie,      
   11)wykonywanie innych prac i obowiązków polecanych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy przedszkola,                                            
   12)odpowiadanie za całokształt pracy związanej z funkcjonowaniem przedszkola w czasie nieobecności dyrektora .

 1. Zadania dyrektora ds. finansowych:
1) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki pochodzącymi z dotacji, wpłat rodziców oraz innych źródeł, w tym środków unijnych, prowizji i darowizn i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

2) organizowanie finansowej obsługi przedszkola,

3) zatwierdzanie faktur, rachunków i listy płac do wypłaty

4) sprawowanie kontroli nad prawidłowością naliczania opłat oraz wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu

5) prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

6) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań.

 1. Zadania dyrektora ds. administracyjnych:
1) organizacja administracyjnej i gospodarczej obsługi przedszkola

2) gospodarowanie majątkiem przedszkola

3) administrowanie nieruchomością, w tym: przeprowadzenie remontów , konserwacji, przeglądów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

4) wnoszenie opłat i podatków,

5) negocjowanie polis ubezpieczeniowych

6) sporządzanie statystyk dla celów GUS

7) terminowe przekazywanie do Urzędu Miasta i Gminy miesięcznego wykazu  dzieci uczęszczających do przedszkola.

8) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań.

 1. Zadania dyrektora ds. organizacyjnych:
 • 1) przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego przedszkola
 • 2) opracowanie planu pracy nauczycieli i pracowników obsługi
 • 3) ustalanie jadłospisów
 • 4) współpraca z firmami zewnętrznymi obsługującymi przedszkole w zakresie żywienia dzieci
 • 5) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz w zakresie powierzonych zadań.
 

 § 7
 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z ustalonym regulaminem rady.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
 • 1) opracowywanie programu rozwoju placówki,
 • 2) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku
  w przedszkolu.
 • 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 • 4) uchwalenie i nowelizacja regulaminu pracy rady pedagogicznej,
 • 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania dziecka z listy,
 • 6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • 7) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach.
 • 8) opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.
 2. Zebrania mogą być zwołane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, przewodniczącego rady albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielone tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 

  § 8
 1. Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców reguluje nowelizacja ustawy o systemie oświaty.
 3. Rodzice wybierają, podczas zebrań grupowych, w trybie tajnym, po dwóch przedstawicieli do rady rodziców. Jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności (struktura, tryb pracy, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów swych przedstawicieli).
 5. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
 6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, a także do organu prowadzącego przedszkole oraz kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących placówki.
ROZDZIAŁ IV

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

  § 9
 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 • 1) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci :
 1. a) nauczyciel przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom)  informacje na temat dziecka, jego funkcjonowania, zachowania,
 2. b) miejscem kontaktu jest teren przedszkola: sale dydaktyczne, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora.
 3. c) ze względu na obowiązek zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i opieki nauczyciel nie może prowadzić rozmów z rodzicami (prawnymi opiekunami) w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
 4. d) w kontaktach obowiązuje droga służbowa: rodzic- nauczyciel- dyrektor przedszkola- organ prowadzący- organ nadzoru pedagogicznego.
 5. e) wszystkie rozmowy dokumentowane są przez nauczyciela jako notatka służbowa z konsultacji indywidualnych oraz na listach obecności na zebraniach grupowych, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 6. f) na pierwszym zebraniu nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującymi dokumentami: statut przedszkola, program wychowania przedszkolnego,  roczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej, planem współpracy z rodzicami, harmonogramem uroczystości , procedurami obowiązującymi w przedszkolu.
 7. g) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o niepokojącym zachowaniu dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu.
2)      Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość:

 1. a) nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
 2. b) nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
 3. c) nauczyciel do 30 kwietnia danego roku szkolnego przygotowuje pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci kończących roczne przygotowanie przedszkolne,
 4. d) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej: dziennik zajęć, karty     obserwacji pedagogicznej, miesięczne plany pracy, protokoły spotkań i zebrań z  rodzicami, karty pracy indywidualnej
 5. d) planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich  
 kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia   zawodowego,

 1. e) dbałość o swój warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, czytanie na bieżąco literatury o problematyce edukacyjnej, udział w spotkaniach ze specjalistami,
 2. f) troska o estetykę pomieszczeń,
 3. g) inicjowanie oraz organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
 4. h) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci oraz tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowań,
 5. i) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości i tempa rozwoju.
 6. j) Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
3)      Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

4)      Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

5)      Nauczyciel dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu, na wycieczkach, podczas spacerów , pobytu w ogrodzie przedszkolnym .

6)      Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

7)      Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących oraz realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

 1. Rola nauczyciela wspomagającego w grupie integracyjnej polega na:
 2. a) Realizacji indywidualnych planów usprawniających dla dzieci z deficytami rozwojowymi w czasie zajęć grupowych i indywidualnych.
 3. b) Inspirowaniu zabaw dowolnych i organizowaniu zajęć grupowych w taki sposób, aby dzieci niepełnosprawne stały się pełnosprawnymi uczestnikami, a nie obserwatorami.
 4. c) Współudziale w tworzeniu programów edukacyjnych dla poszczególnych dzieci.
 5. d) Prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 6. e) Podejmowaniu działań profilaktycznych w stosunku do wychowanków.
 7. f) Znajomości i umiejętności zastosowania wielu metod w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 1. Do zadań nauczyciela rehabilitanta należy:
 2. a) Korygowanie wad postawy.
 3. b) Stymulacja rozwoju psycho-fizycznego.
 4. c) Prowadzenie ćwiczeń z zakresu kinezjologii edukacyjnej.
 1. Do zadań psychologa należy:
 2. a) Współpraca z rodzicami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowań, inicjowaniu form pomocy wychowawczej.
 3. b) W zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci.
 4. c) Współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych.
 5. d) Prowadzenie zajęć terapeutycznych , relaksujących, kompensacyjno–wyrównawczych.
 1. Do zadań logopedy należy:
 2. a) Objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci i prowadzenie zajęć logo terapii w przedszkolu.
 3. b) Systematyczne prowadzenie zajęć terapeutycznych w grupie integracyjnej, współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa pedagogicznego.
 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
 • 1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
 • 2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych i dydaktycznych wobec dzieci,
 • 3) włączenia ich w działalność przedszkola.
 1. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem tworzą zespół. Zespół:
 • 1) organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
 • 2) realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 § 10
 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno - obsługowych:
 • 1) podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
 • 2) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
3)    wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Każdy pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.

 • 4) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane
  i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
 1. Pracownicy administracyjni-obsługowi mogą być zatrudniania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
  §  11
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • 1) przestrzeganie niniejszego statutu,
 • 2) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • 3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,
 • 4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców/opiekunów lub przez upoważnioną na piśmie przez rodziców osobę. Szczegółowe zasady przyprowadzania
  i odbierania dzieci stanowią załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
 • 5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Informacja o terminie dokonywania opłat będzie wywieszana w przedszkolu na tablicy ogłoszeń dla rodziców
 • 6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice mają prawo do:
 • 1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
 • 2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • 3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • 4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
 • 5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
 • 1) zebrania grupowe,
 • 2) konsultacje indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
 • 3) spotkania ogólne i indywidualne z psychologiem, pedagogiem, lekarzem,
 • 4) tablica ogłoszeń dla rodziców,
 • 5) festyny rodzinne i inne imprezy o charakterze rekreacyjno – kulturalnym,
 • 6) zajęcia otwarte.
 

 

 

ROZDZIAŁ V

Organizacja przedszkola

 § 12
 1. Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, zdolności, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
1)W przypadku większej liczby obecnych dzieci w danym  dniu  do oddziału wchodzi  drugi nauczyciel .

2). Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli.

3) Zmiana może dotyczyć zmniejszenia liczby oddziałów;

4). W przypadku oddziałów przedszkolnych  może nastąpić  przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy to od daty jego urodzenia:

 1. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20, w tym od 2 do 5 dzieci z niepełnosprawnością.
 1. Przedszkole jest dziewięciooddziałowe dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat z oddziałem integracyjnym.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wolne miejsca, samodzielność dziecka ,wskazania lekarza, rodzeństwo uczęszczające do przedszkola, oboje rodzice pracujący , itp.) dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

  § 13
 1. Dzieci przyprowadzane do przedszkola są odbierane przez pracowników tej placówki. Odbieranie z przedszkola następuje wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienie od prawnego opiekuna dziecka. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 1. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 § 14
 1. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w danym przedszkolu przez dyrektora przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 1. W przedszkolu, w godzinach od 8:00 do 13:00, realizuje się bezpłatnie podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 1. W czasie przekraczającym czas określony w ust.3 realizowane są świadczenia płatne obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w zakresie:
1)    fachowej opieki pedagogicznej

2)    adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym

3)    rozwijania zdolności twórczych

4)    wspierania indywidualnych zainteresowań

5)    organizacji zajęć sportowych i imprez okolicznościowych

6)    prowadzenie zajęć relaksacyjno – wyciszających.

 1. Przedszkole prowadzi na życzenie rodzica zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, ustala dyrektor placówki.
 1. Warunki organizowania religii określają przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 1. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 4 oraz nauka religii, powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1)    z dziećmi w wieku 3- 4 lat- około 15 minut;

2)    z dziećmi w wieku 5-lat około 30 minut.

  § 15
 1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku szkolnego. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole do dnia 15 maja danego roku.
 2. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:
1)    czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,

2)    liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość

stanowisk kierowniczych,

3)    ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący przedszkole,

4)    przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin

ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,

5)    organizację dodatkowych zajęć dla dzieci – ilość i sposób finansowania.

6)    liczbę dzieci

 1. W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego , którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).
 1. Ramowy rozkład dnia określa:
1)    czas przyprowadzania i odbierania dzieci

2)    godziny posiłków

3)    czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.

 § 16
 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia, z wyjątkiem miesięcznej przerwy w okresie letnim, zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.
 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględnia:
1)    oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w kartach zgłoszeń dzieci do przedszkola,

2)    przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin.

 1. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki.
 1. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci lub absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów, bądź o łączeniu grup dziecięcych.
           

§ 17
 1. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola może nastąpić w przypadkach:
1)      nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 7 dni od daty przyjęcia do przedszkola i braku informacji o przyczynie nieobecności,

2)      braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych,

3)      braku informacji i przyczynie nieobecności ciągłej , trwającej ponad 1 miesiąc,

4)      nie wnoszenia opłat przez okres 1 miesiąca,

5)      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu.

 1. O skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców z podaniem przyczyny i terminu skreślenia oraz procedury odwoławczej.
 2. Od decyzji o skreśleniu przysługuje rodzicom prawo odwołania do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 1. Rekrutacja do przedszkola:
1)   Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2)   Rekrutacja do przedszkola odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.

3)   Dzieci już przyjęte do przedszkola i kontynuujące edukację przedszkolną, corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację pisemną o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

4)   Rekrutacja do przedszkola odbywa się według kryteriów:

 1. a) określonych w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. art. 20c 1-10
 2. b) określonych w Uchwale Rady Gminy Dopiewo
5)   Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ VI

 

Finanse

§ 18
 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez:
  • 1) dotacje z budżetu gminy
  • 2) rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonych na realizację podstawy programowej.
 1. Placówka może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł.
 2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący.
 1. Opłata za przedszkole składa się z :
1)      opłaty za świadczenia ponad podstawę programową zgodnie z umową cywilno-prawną

2)      opłaty za żywienie.

 1. Szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat reguluje uchwała Rady Gminy Dopiewo. Z przepisami tymi zapoznawani są rodzice na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego.
 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym
 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrot odpłatności za wyżywienie przysługuje od drugiego dnia nieobecności dziecka w placówce.
 1. Rodzice są zobowiązani do odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, wyżywienie oraz korzystania z zajęć dodatkowych do 5 dnia każdego miesiąca.
 1. Organ prowadzący dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 1. Organ prowadzący jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 1. Dzieci uczęszczające do przedszkola spoza terenu gminy Dopiewo zobowiązane są do opłacenia dodatkowej opłaty, równej wysokości dotacji z budżetu gminy, określonej przez organ prowadzący, płaconej dla każdego dziecka korzystającego z pobytu w przedszkolu. Dodatkowa opłata jest wnoszona przez gminę na terenie której zamieszkuje dziecko o ile wyrazi na to pisemną zgodę.
ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe.


§ 19


Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

§ 20

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

§ 21

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności przedszkolnej.

§ 22

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 § 23

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 24

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Przyjęty uchwałą nr 7  z dnia 11kwietnia   2017r. - zgodnie z aneksem nr 3