• 1
 • 2
 • 3
 • 4

REKRUTACJA

 Rekrutacja- potwierdzenie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola

               Szanowni Rodzice  24 kwietnia o godzinie 12.00 zostanie wywieszona na drzwiach głównych przedszkola lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu.

 Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na stronie naboru.

               Przypominamy Rodzicom dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu o konieczności złożenia oświadczenia woli przyjęcia

otwiadczenie-rodzica-potwierdzenie-woli-przyjcia-dzieci-do-przedszkola

                             do 5 maja 2020r.

                                     Potwierdzenie oświadczenia woli można składać :

                                     -  w systemie  https://nabor.pcss.pl/dopiewo.

                                    -   mailowo    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                    -   lub osobiście w przedszkolu

                                                                    24.04.2020 – godz. 12.00 – 13.00    
                                                                    27.04.2020 – godz. 8.00 – 10.00      
                                                                    28.04.2020 – godz. 14.00 – 16.00    
                                                                    29.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00      
                                                                    30.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00 
                                                                    04.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00   
                                                                    05.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00 

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  


SKŁADANIE WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

W terminie od 30 marca do 14 kwietnia wydrukowane i podpisane wnioski rekrutacyjne wraz z oświadczeniami
należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

– przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail  
   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w takim przypadku, w późniejszym terminie (dziś jeszcze nieokreślonym),
   trzeba będzie dostarczyć oryginał wniosku osobiście do placówki,

– złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej w zaklejonej kopercie
   w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.
skorzystać z nowej możliwości elektronicznego przesłania dokumentów. 
   Instrukcja w załączeniu PDF icon Instrukcja - elektronicznego przesylania dokumentów

Przy głównym wejściu w przedsionku przedszkola zostanie ustawiona skrzynka podawcza,
która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola
według harmonogramu poniżej:

                    OSTATNI DZIEŃ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
             WERSJĘ PAPIEROWĄ MOŻNA ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU
                   W DNIU 14.04.2020r. W GODZ. 7.30- 14.00

Numer kontaktowy do przedszkola czynny w godzinach

od 9.00 – 16.00 :   515 424 014 lub 780 108 505

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym
przez siebie terminie .


.......................................................................................
WAŻNE !!!  DRZWI OTWARTE ODWOŁANE ... 

Uwaga , 12 marca 2020 r. odbędą się w naszym przedszkolu Drzwi Otwarte
ZAPRASZAMY SERDECZNIE 
godzinach od 16.30 do 18.30.
Prosimy o zabranie obuwia na zmianę dla dziecka .


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
dziecka do publicznego przedszkola, o której mowa w art. 130 ust.
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „BAJKOWA WYSPA” z siedzibą w Palędziu przy ulicy Malinowej 38 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.
 • Informujemy, że Administratorem danych jest PRZEDSZKOLE PUBLICZNE „BAJKOWA WYSPA” z siedzibą w Palędziu przy ulicy Malinowej 38.
 • Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt: 510 466802

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2020/2021.

Kryteria naboru:

– na pierwszym etapie rekrutacji  brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości:

 1.  wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– na drugim etapie postępowania komisje rekrutacyjne uwzględnią kryteria przedstawione poniżej:

 1. Dziecko rodziców/opiekunów pracujących i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:
 • oboje rodziców/opiekunów pracujących – 3 pkt.
 •  jeden rodzic/opiekun pracujący – 1 pkt.
 1. Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru – 3 pkt.
 2. Dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.
 3. Dziecko z pierwszej preferencji – 5 pkt.
 4. Dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:
 • oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt;
 • jeden rodzic/opiekun – 1 pkt.
 1. Dzieci zamieszkałe blisko przedszkola – 3 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa powyżej, to:

 1. oświadczenie rodzica/-ów/opiekuna/-ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego;
 2. zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana trudna sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodzica/ów;
 3. oświadczenie rodzica/opiekuna o rozliczaniu podatku dochodowego, za poprzedni rok podatkowy,  od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo.
 4. oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

        zarzadzenie rekrutacja
        uchwala. rekrutacja. pdf

    Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji do przedszkoli na terenie gminy Dopiewo znajdziecie Państwo na          stronie :
    https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2020-01-23/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli

     Wypełnij on-line wniosek do przedszkola na stronie: https://nabor.pcss.pl/dopiewo.

UWAGA:

 • przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – trzy,
 • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Uwaga,po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 24.04.2020 r. o godz. 12.00 ,
rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa na rok 2020/ 2021
zobowiązani są do dnia 05.05.2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::PRZEDSZKOLE PUBLICZNE BAJKOWA WYSPA W PALĘDZIU 
NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI 
NA ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020
BRAK MIEJSC
...........................................Rekrutacja na nowy rok przedszkolny 2018/2019
odbywać się będzie według jednolitych zasad przyjmowania
dzieci do wszystkich publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Dopiewo.

Rekrutacja będzie prowadzona przy pomocy elektronicznego systemu:

https://nabor.pcss.pl

                                                                     
  
  Lp. Rodzaj czynności Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o  przyjęcie do przedszkola wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu  rekrutacyjnym  19.03.- 26.03.2018 r.
2. Weryfikacja przez  komisję rekrutacyjną wniosków o  przyjęcie do  przedszkola 27.03 – 30.03.2018r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów  niezakwalifikowanych 06.04.2018 r. godz.12.00
4. Potwierdzenie przez  rodzica kandydata woli przyjęcia w  postaci pisemnego  oświadczenia Do 13.04.2018r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów  nieprzyjętych 17.04.2018r. godz.12.00

 1. Wypełnij on-line wniosek do przedszkola na stronie: https://nabor.pcss.pl/dopiewo.


................................................................................


Kwalifikacja dzieci do przedszkola

Dnia 24 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00 została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są podpisać
Oświadczenie Woli Przyjęcia Dziecka
do dnia 5 maja 2017 r. (druk do pobrania w biurze przedszkola).

Brak Oświadczenia Woli przyjęcia Dziecka oznacza rezygnację
z miejsca w Przedszkolu.


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana
8 maja 2017 r. o godz. 12:00.

 

REKRUTACJA 2017/2018

Szanowni Państwo,
   Nasze Przedszkole  Bajkowa Wyspa  w Palędziu  od 1 września 2017 r. dysponuje
   około  
20 miejscami .
   Rektutacja rusza od 3 kwietnia  w systemie internetowym  - 
   Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki,
   szeregując je według  własnych preferencji.
   Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru.
   Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i  zatwierdzeniu wprowadzonych danych,
   wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać,
   podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.Do wniosku dołącza się załączniki ..

   Wniosek znajduje się na stronie gminy Dopiewo, w zakładce „rekrutacja” (od 3 kwietnia)

    harmonogram rekrutacji
 
............................................................................................................................................................................................................................... 
Rekrutacja do przedszkoli


UWAGA- RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W związku z wprowadzaniem reformy oświaty informujemy, że rekrutacja do przedszkoli rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona  z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).

Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną podane, zgodnie z obowiązującymi zmienionymi przepisami,  najpóźniej 15 kwietnia 2017r. 

Jednocześnie informujemy, że 30 stycznia br. Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę  w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dopiewo. Treść uchwały znajduje się na stronie Gminy Dopiewo:

..............................................................................................................................

Rekrutacja do przedszkoli publicznych Gminy Dopiewo będzie prowadzona od 1 marca 2016 roku z wykorzystaniem elektronicznego systemu NABÓR 2016 pod adresem:

htp://nabor.pcss.pl/dopiewo

Na stronie tej znajduje się wniosek zgłoszenia dziecka.

Rodzic, prawny opiekun, wypełniając Wniosek zgłoszenia ma prawo wybrać trzy placówki, szeregując je według własnych preferencji. Placówka pierwsza będzie placówką tzw. pierwszego wyboru. Po wypełnieniu wniosku elektronicznego i zatwierdzeniu wprowadzonych danych, wygenerowany dokument należy wydrukować, dokładnie przeczytać, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru.

UWAGI:

 • przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
 • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki (maksymalnie trzy),
 • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie http://nabor.pcss.pl/dopiewo

29 stycznia opublikowano Zarządzenie Wójta gminy Dopiewo ws. rekrutacji do gminnych przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2016/ 2017.

Terminarz rekrutacji do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:

1-15.03 – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola
16-21.03 – weryfikacja wniosków
25.03 godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci
29.03 – 11.04 – pisemne potwierdzanie przez rodziców
14.04 godz. 12.00 – upublicznienie ostatecznych list