1. Przedszkole – drugi dom
 1. Witamy w przedszkolu
 2. Lubimy przychodzić do przedszkola
 3. Liczymy nasze zabawki
 4. Ustalamy zasady
 5. Nasze zmysły

Dziecko:

 • Zapoznaje się z pomieszczeniami znajdującymi się w przedszkolu
 • Nazywa kąciki zainteresowań, wie jak z nich korzystać
 • Zapoznaje się z kolegami i koleżankami
 • Wyraża swoje marzenia za pomocą ekspresji plastycznej
 • Rozwija sprawność manualną
 • Liczy obiekty, odróżnia liczenie błędnego od poprawnego
 • Wyraża muzykę ruchem
 • Przestrzega zasad obowiązujących w przedszkolu
 • Zapoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami
 • Dba o narządy zmysłów

 

 1. Przedszkole – drugi dom
 1. Dbamy o porządek w naszej sali
 2. Wesoło się bawimy
 3. Wspomnienia z wakacji
 4. Każdy z nas jest inny
 5. Nasze emocje

Dziecko:

 • Rozpoznaje przedmioty wszystkimi zmysłami
 • Dba o narządy zmysłów
 • Jest zachęcane do dbania o porządek wokół się je
 • Rozwija sprawność manualna, wykonuje wyklejanke
 • Zgodnie współdziała
 • Wyraża muzykę ruchem
 • Prawidłowo nazywa poszczególne elementy ciała
 • Rozwijanie mowy, wypowiada się na temat wakacji
 • Zwraca uwagę na to, że każdy z nas jest inny, akceptuje tą inność
 • Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe
 • Zachęcany, określa i wyraża swoje emocje
 • Rozwija umiejętność malowania postaci ludzkiej

 

 1. Uliczne sygnały
 1. Wiemy, jak przechodzić przez jezdnię
 2. Samochodu specjalistyczne
 3. Znaki drogowe
 4. Co jest wolne, a co szybkie
 5. Bądźmy ostrożni

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat bezpiecznego przechodzenia przez ulicę
 • Wymienia podstawowe zasady ruchu drogowego, poznaje podczas praktycznej działalności
 • Wymienia samochody specjalistyczne
 • Wie, na czym polega praca policjanta
 • rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • rozróżnia tępo – wolne i szybkie; określa, co jest wolne a co szybkie
 • Rozwija sprawność manualna i inwencję twórcza poprzez wykonanie formy przestrzennej
 • Porusza się rytmicznie przy piosence
 • Rozwija sprawność fizyczna

 

 1. Jesień w lesie (w parku)
 1. Kolory lasu jesienią
 2. Poranek w lesie
 3. Liczymy grzyby
 4. Jesienne drzewa
 5. Mieszkańcy lasu

Dziecko:

 • rozwija mowę i myślenie
 • rozwija sprawność fizyczna
 • zaznajamia się z środowiskiem przyrodniczym jakim jest las(park)
 • rozwija umiejętność liczenia, przelicza w zakresie określonego zbioru, prawidłowo stosuje liczebniki główne
 • ilustruje muzykę ruchem
 • rozwija orientacje przestrzenna, stosuje słowa: przed, za, po lewej, po prawej, nisko, wysoko
 • rozpoznaje i nazywa wybrane drzewa
 • uczestniczy w zabawach badawczych
 • zaznajamia się z zachowaniem wiewiórki jesienią, wymienia zapasy wiewiórki
 • rozwija umiejętność współdziałania w zespole