REKRUTACJA

                         

                             

                                   W TERMINIE OD  29 KWIETNIA 2024 r.

                           RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ZGODNIE Z

                                  HARMONOGRAMEM NA ROK 2024/2025

 

                  Numer kontaktowy w celu uzyskania informacji  do przedszkola czynny w godzinach

                                                                     od 8.00 – 14.00 :   510 466 802

https://dopiewo.pl/aktualnosci/2024-01-10/juz-niebawem-nabor-do-przedszkoli?fbclid

 

   

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2024/2025.

l.p. Rodzaj czynności Termin w postepowaniu rekrutacyjnym Wskazanie rodzicom innej placówki przez Wójta Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 04.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

od

 

11.04.2024 r. –

do

23.04.2024 r.

29.04.2024 r. –

 

08.05.2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

18.03.2024 r. –

 

25.03.2024 r.

09.05.2024 r. –

 

16.05.2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 27.03.2024 r. godz. 12.00

20.05.2024 r.

 

godz. 12.00

4. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do

 

08.04.2024 r.

do

 

24.05.2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10.04.2024 r. godz. 12.00

27.05.2024 r.

 

godz. 12.00

 ………………………………………………………

…………………………………………………….

                                                                               

                                                                              REKRUTACJA 2021/2022

                                                           W TERMINIE OD  6 – 9 KWIETNIA 2021 r.

                                RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2021/2022

                                      W terminie 6 – 9  kwietnia 2021r. wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy

                       złożyć w placówce   pierwszego wyboru w następujący sposób: 

                                    – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany

                       przez placówkę  –  biuro@bajkowawyspa.com.pl

                                  – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie,

                      w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki:

                                         7-8 kwietnia 2021r. w godzinach od 14.00-16.00 można złożyć dokumenty w przedszkolu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Od marca rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli w Gminie Dopiewo w roku szkolnym 2021/2022. 

https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2021-01-18/rekrutacja-do-przedszkoli

                     W terminie od 01 marca do 08 marca wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

    – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę. 

      – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

 

W przedsionku przedszkola zostanie wyznaczone miejsce ze skrzynką podawczą, która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów, pod kontrolą pracownika przedszkola( bez możliwości uzyskania informacji bezpośredniej ) według harmonogramu :

 Od  poniedziałku do  piątku  od godz. 6.30.00 do 17.00

Numer kontaktowy w celu doinformowania  do przedszkola czynny w godzinach

               od 8.00 – 14.00 :   510 466 802

Mail na który rodzice mogą przesyłać skany wniosków;

biuro@bajkowawyspa.com.pl

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .

Proszę wchodzić pojedynczo do placówki przy składaniu wniosków w formie papierowej

  • Przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – trzy,
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Uwaga,  po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 15.03.2021 r. o godz. 12.00 , rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego  Bajkowa Wyspa  w Palędziu na rok 2021/ 2022 zobowiązani są do dnia 19.03.2021 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia – oświadczenie będzie dostępne w systemie elektronicznym nabór.

………………………………………………………………………………………………………………….

Rekrutacja- potwierdzenie oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola

Szanowni Rodzice 24 kwietnia o godzinie 12.00 zostanie wywieszona na drzwiach głównych przedszkola lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu.

Wyniki rekrutacji można również sprawdzić na stronie naboru.

Przypominamy Rodzicom dzieci, które zostały zakwalifikowane do Przedszkola Publicznego Bajkowa Wyspa w Palędziu o konieczności złożenia oświadczenia woli przyjęcia

otwiadczenie-rodzica-potwierdzenie-woli-przyjcia-dzieci-do-przedszkola

do 5 maja 2020r.

Potwierdzenie oświadczenia woli można składać :

– w systemie https://nabor.pcss.pl/dopiewo.

– mailowo biuro@bajkowawyspa.com.pl

– lub osobiście w przedszkolu 

24.04.2020 – godz. 12.00 – 13.00
27.04.2020 – godz. 8.00 – 10.00
28.04.2020 – godz. 14.00 – 16.00
29.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00
30.04.2020 – godz. 9.00 – 11.00
04.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00
05.05.2020 – godz. 8.00 – 10.00

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….